Badania naukowe

 

 

 

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

 

Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczącey badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Dudzik - 2019-2020 - Konkurs NCN Miniatuta 3.

Opracowanie kompozytowych powłok ceramicznych zapewniających wysoką odporność na korozję i zużycie spawanych konstrukcji ze stopów aluminium.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. UMG - Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.

Termin realizacji: 28.11.2017 – 28.11.1019r.

 

II. Zespołowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Dr hab. inż. Lech Murawski

Wybrane badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.

 1.  

Dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

 1.  

Prof. dr hab. inż Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych

 1.  

Dr hab. Zbigniew Otremba

Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu

 1.  

Dr hab. inż. Lesław Kyzioł

Opracowanie technologii wytwarzania i metody badań materiałów kompozytowych

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

 1.  

Dr inż. Marcin Frycz

Badanie właściwości reologicznych i tribologicznych modyfikowanych olejów smarujących

 1.  

Dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesu zgrzewania tarciowego FSW

 1.  

Dr Emilia Baszanowska

Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną

 1.  

Dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Symulacja adaptacji struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej do określonych rodzajów uszkodzeń

 1.  

Dr inż. Rafał Krakowski

Problemy zanieczyszczeń występujących w produktach ropopochodnych i ich usuwanie za pomocą środków przyjaznych środku naturalnemu

 1.  

Dr inż. Wojciecha Labuda

Analiza wpływu zmiennych warunków skrawania na proces toczenia wykończeniowego stopów aluminium.

 1.  

Dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Parametry warunkujące kinetykę zjawiska powlekania powierzchni ciał stałych inżynierii materiałowej przez ciecze, wywołanego gradientem temperatury

 1.  

Dr inż. Olha Dvirna

Wykorzystanie narzędzia skrawającego wieloostrzowego do obróbki powierzchni pospawalniczych

 1.  

Dr inż. Katarzyna Panasiuk

Analiza wpływu nanododatków na właściwości mechaniczne oraz fizyczne kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym

 1.  

Dr inż. Justyna Molenda

Zastosowanie termowizji do badania przebiegu i efektów procesu obróbki toczeniem.

 1.  

Mgr inż. Agata Wieczorska

 Badanie wpływu parametrów nagniatania ślizgowego na jakość powierzchni materiałów stalowych

 1.  

Mgr inż. Anna Lesnau

Analiza problemów związanych z modelowaniem konstrukcji kadłuba.

 

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 04.05.2020r. do 30.09.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 4.
 • Od 15.09.2020r. do  15.12.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów SONATA 16, OPUS 20, PRELUDIUM BIS 2 oraz BEETHOVEN CLASSIC 4.
 • Od 15.12.2020r. do 15.03.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5, SHENG 1.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

SHENG - w konkursie  finansowane są projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

Wsparcie PAN dla naukowców

Polska Akademia Nauk wspiera uczonych w staraniach o granty. Wszystkich naukowców, którzy chcieliby realizować projekty ERC w polskich instytucjach badawczych, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN). Od 2016 roku BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC zapraszamy do kontaktu.

Kontakt mailowy: doskonaloscatpan.pl.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

IV kwartał 2020 - II kwartał 2021 - Konkurs TANGO V - program krajowy na wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

 

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021 - Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny.

 

ERC Starting Grants

Projekty ERC Starting grants skierowane są do młodych naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 2, a maksymalnie od 7 lat. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby rozpoczynające swoją samodzielną pracę naukową, które jednak mogą pochwalić się już znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi do etapu kariery naukowej oraz dziedziny (np. przynajmniej jedną ważną publikacją bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

Projekty ERC zapewniają Liderom znaczną niezależność:
→ projekt przyznawany jest na jego badania – jeśli w trakcie projektu lider zmienia instytucję, to grant podąża za nim,
→ lider podpisuje z goszczącą go instytucją umowę, która gwarantuje mu znaczną swobodę przy realizacji projektu.

Lider, a także pozostali członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie. Istotne jest jednak to, by instytucja goszcząca znajdowała się w jednym z krajów Unii Europejskiej bądź w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wymagane jest też by Lider w trakcie trwania projektu spędzał w roku 50 % czasu w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z H2020.
 
Maksymalna wysokość finansowania: 1,5 mln euro
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat
Minimalne zaangażowanie: 50% czasu pracy

Możliwe jest zwiększenie budżetu o 500 000 € jeśli:
•    Lider w związku z realizacją projektu musi dokonać „naukowej przeprowadzki” spoza Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego
•    Planowany jest zakup aparatury badawczej znacznej wartości
•    Konieczny będzie dostęp do specjalnej infrastruktury badawczej

W ramach grantu można sfinansować wszelkie niezbędne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu (m.in. wynagrodzenie lidera i pozostałych członków zespołu badawczego, aparatury zgodnie z zasadami amortyzacji, materiałów i odczynników, publikacji, podróży, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych) jak i koszty pośrednie instytucji goszczącej.

 

Termin składania wniosków: 9 marca 2021 r.

 

ERC Consolidator grants

Projekty ERC Consolidator grants skierowane są do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat*. Zgodnie z wytycznymi Rady, mają być to osoby cechujące się niezależnością i dojrzałością naukową. Muszą one dodatkowo wykazać się znaczącymi dokonaniami naukowymi adekwatnymi  do etapu kariery naukowej oraz reprezentowanej dziedziny (np. kilkoma ważnymi publikacjami bez udziału promotora, innymi ważnymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach recenzowanych jako pierwszy autor, prezentacjami na uznanych konferencjach międzynarodowych, patentami, nagrodami).  

Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jaki i dorobku naukowego głównego badacza (Lidera).

Projekty ERC zapewniają Liderom znaczną niezależność:
→ projekt przyznawany jest na jego badania – jeśli w trakcie projektu lider zmienia instytucję, to grant podąża za nim,
→ lider podpisuje z goszczącą go instytucją umowę, która gwarantuje mu znaczną swobodę przy realizacji projektu.

Lider, a także pozostali członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju na świecie. Istotne jest jednak to, by instytucja goszcząca znajdowała się w jednym  z krajów Unii Europejskiej bądź w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wymagane jest też by Lider w trakcie trwania projektu spędzał 50% czasu pracy w Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z H2020.

Maksymalna wysokość finansowania: 2 mln euro.
Maksymalny czas trwania projektu: 5 lat.
Minimalne zaangażowanie: 40% czasu pracy.

Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2021 r.

 

Szczegółowy harmonogram konkursów NCBR, Funduszy Norweskich i FOG w roku 2020.

 

 

Inkubator Innowacyjności 4.0 – program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wsparcie udzielane jest na:

 

 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 •  zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej oraz analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
 • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 • działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Nabór wniosków w ramach programu  trwa od dnia 5    czerwca 2020 r.    do dnia  26 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: http://www.bip.nauka.gov.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0/

Bony na innowacje dla MŚP

Środki mogą zostać przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Termin składania wniosków:30.09.2020r.

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-ms....

 

Konkurs MSCA COFUND 2019

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND na współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich.

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących Program finansuje międzynarodową mobilność, przy czym mogą to być np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Terminy:

 

Ogłoszenie

Zamknięcie

Budżet

Link

2019

14.04.2019

26.09.2019 (17:00)

35 mln €

link do konkursu

2020

08.04.2020

29.09.2020 (17:00)

   

 

 


 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 21 Grudzień, 2020 - 14:15